Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Κίνηση εκκρεμούς. ΑΔΜΕ και μη συντηρητικές δυνάμεις.

Εκκρεμές αποτελείται από σφαιρίδιο μάζας m=2kg και νήμα μήκους 0,8m. Το σώμα ξεκινά την ταλάντωση με ταχύτητα υ0=3m/s, όταν το νήμα σχηματίζει γωνία 90° με την κατακόρυφο (θέση 
Α). Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αφού θεωρήσετε μηδενική την Δυναμική ενέργεια στο οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από τη χαμηλότερη θέση Γ :
α. Το έργο της τάσης του νήματος από το Α στο Γ είναι:
i. μηδέν.
ii. διάφορο του μηδενός.
β. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
i. Τη στιγμή που ξεκινά το σώμα έχει τις εξής ενέργειες: ........
ii. Στο κατώτατο σημείο το σώμα έχει τις εξής ενέργειες: ................
γ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίσταση του αέρα, για την κίνηση από το Α στο Γ ισχύει:
i. Το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας.
ii. Η αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας.
δ. Σε ποιο ύψος θα ανέβει το σφαιρίδιο;
ε. Να υπολογισθεί η ταχύτητα του σφαιριδίου στο κατώτατο σημείο Γ καθώς και η τάση του νήματος στη θέση αυτή.
στ. Σε περίπτωση που η αντίσταση του αέρα δεν θεωρείται αμελητέα, εξετάστε ποιες από τις παρακάτω αρχές ισχύουν:
i. διατήρηση της ορμής.
ii. διατήρηση της μηχανικής ενέργειας.
iii θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας.
iv.διατήρηση της ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: