Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008

Τεστ στις Τριβές.

Να σχεδιάστε την τριβή στα παρακάτω σχήματα:

Κατά την άνοδο ή κατά την κάθοδο το σώμα έχει μεγαλύτερη κατά μέτρο επιτάχυνση; Να δικαιολογήστε αναλυτικά την απάντησή σας.

Απάντηση

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008

Επιτρόχια και κεντρομόλος επιτάχυνση.

Ένα σώμα μάζας 2kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους l=1m και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο. Όταν το νήμα σχηματίζει γωνία θ=60° με την κατακόρυφο, το σώμα έχει ταχύτητα 2m/s. Για την θέση αυτή:
α) Ποια η κεντρομόλος επιτάχυνση;
β) Ποιο το μέτρο της τάσης του νήματος;
γ) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας;
g=10m/s2.

Συνάντηση κινητών στην κυκλική κίνηση.


Δύο κινητά Α και Β που εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση, για t=0 περνούν από τα σημεία Δ και Ε κινούμενα όπως στο σχήμα. Την χρονική στιγμή t=2s τα δύο κινητά διασταυρώνονται στο σημείο Γ, για πρώτη φορά.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

α) Η γωνιακή μετατόπιση του Α κινητού είναι π/3 .
β) Η γωνιακή μετατόπιση του Β κινητού είναι - π/2.
γ) Τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο κινητών συνδέονται με την σχέση: 3υ1=2υ2.
δ) Το Β κινητό έχει γωνιακή ταχύτητα ίση με π/4.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.


Σχέσεις μεταξύ γραμμικών και γωνιακών μεγεθών στην ΟΚΚ.

α.
Κι­νη­τό κι­νεί­ται σε πε­ρι­φέ­ρει­α κύ­κλου α­κτί­νας 40m με τα­χύ­τη­τα μέ­τρου 4m/s.
α) Ποι­α εί­ναι η πε­ρί­ο­δος και ποι­α η συ­χνό­τη­τά του;
β) Πό­σο εί­ναι το μή­κος του τό­ξου που δια­γρά­φει σε 20s και πό­ση εί­ναι η α­ντί­στοι­χη ε­πί­κε­ντρη γω­νί­α σε rad και σε μοί­ρες;

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Κεντρομόλος δύναμη.

Ένα σώμα μάζας 4kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο δεμένο στο άκρο νήματος μήκους 2m. Τη στιγμή που περνάει από το χαμηλότερο σημείο της τροχιάς του, έχει ταχύτητα μέτρου 5m/s. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στη θέση αυτή και να υπολογίστε τα μέτρα τους. Δίνεται g=10m/s2.

Επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση.


Ένα σώμα εκτελεί κυκλική κίνηση και σε μια στιγμή βρίσκεται στην θέση Α.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α) Το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας παριστάνεται από το διάνυσμα 2.
β) Το διάνυσμα 1 παριστά την επιτρόχια επιτάχυνση του κινητού.
γ) Το διάνυσμα 2 παριστά την κεντρομόλο επιτάχυνση.
δ) Το διάνυσμα 4 παριστά την συνολική επιτάχυνση του σώματος.
ε) Η κίνηση δεν είναι ομαλή κυκλική κίνηση.
στ) Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται.

Ομαλή κυκλική κίνηση 1

Η κίνηση ενός κινητού σε κυκλική τροχιά, λέγεται ομαλή, όταν:

α) Έχει σταθερή ταχύτητα.

β) Η ταχύτητα έχει σταθερή διεύθυνση αλλά μεταβαλλόμενο μέτρο.

γ) Η ταχύτητα έχει σταθερό μέτρο και είναι εφαπτόμενη στην τροχιά.

δ) Η ταχύτητα έχει σταθερό μέτρο και έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς, με σημείο εφαρμογής το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.

Απάντηση:Ομαλή κυκλική κίνηση

Ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το σημείο Ο. Σημειώστε ποιο διάνυσμα παριστάνει:

α) Την γραμμική του ταχύτητα.

β) Την επιτάχυνσή του.

γ) Την γωνιακή ταχύτητα.

Απάντηση:Άσκηση Οριζόντιας βολής.


Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h=80m από το έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια ένα σώμα Α, με αρχική ταχύτητα υ0=30m/s, ενώ ταυτόχρονα αφήνεται να πέσει (από το Ο) ένα δεύτερο σώμα Β.
α) Πού βρίσκονται τα δύο σώματα μετά από 2s;
β) Σε πόσο χρόνο κάθε σώμα θα φτάσει στο έδαφος;
γ) Σε ποιο σημείο το σώμα Α θα πέσει στο έδαφος και ποια η ταχύτητά του, την στιγμή εκείνη; g=10m/s2.Οριζόντια βολή.

Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια από ορισμένο ύψος με ταχύτητα 2m/s και μετά από 1sec φτάνει στο έδαφος.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

α) Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

β) Το σώμα κατά την κίνησή του έχει σταθερή επιτάχυνση.

γ) Η τροχιά είναι μια παραβολή και η επιτάχυνση είναι συνεχώς κάθετη στην ταχύτητα.

δ) Το σώμα φτάνει στο έδαφος με κατακόρυφη συνιστώσα ταχύτητας μέτρου 10m/s.

ε) Στον οριζόντιο άξονα το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

στ) Στον κατακόρυφο άξονα η κίνηση είναι ελεύθερη πτώση και το ύψος εκτόξευσης δίνεται από την σχέση x= ½ gt2 =5m.

ζ) Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την στιγμή που φτάνει στο έδαφος είναι μεγαλύτερο από 2m/s. g=10m/s2.

Απάντηση:
Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2008

Τι βλέπουν τα μάτια μας;

Ένα όμορφο – αξιοθαύμαστο αρχείο σε Powerpoint. Μια ευγενική προσφορά από τον φίλο και συνάδελφο Άρη. Κατεβάστε το και δείτε το, αξίζει.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ


Ένα σώμα μάζας 10kg ηρεμεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μs=0,3 και μ=0,2. Για t=0 ασκείται πάνω του μεταβλητή οριζόντια δύναμη της μορφής F=2t (μονάδες στο S.Ι.).
α) Να γίνουν τα διαγράμματα της τριβής και της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο.
β) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος τη χρονική στιγμή t1=15s..

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008

Νόμοι της Τριβής.

Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο εκτοξεύεται οριζόντια με ταχύτητα υ0 σε επαφή με το έδαφος μιας έδρας του εμβαδού 20cm2, οπότε σταματά αφού διανύσει απόσταση x1=2m.Αν η εκτόξευση γινόταν σε επαφή με το έδαφος μιας έδρας του εμβαδού 10cm2, με την ίδια αρχική ταχύτητα υ0, το σώμα θα σταματούσε σε απόσταση μεγαλύτερη, ίση ή μικρότερη από 2m;

Απάντηση: