Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008

Συνάντηση κινητών στην κυκλική κίνηση.


Δύο κινητά Α και Β που εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση, για t=0 περνούν από τα σημεία Δ και Ε κινούμενα όπως στο σχήμα. Την χρονική στιγμή t=2s τα δύο κινητά διασταυρώνονται στο σημείο Γ, για πρώτη φορά.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

α) Η γωνιακή μετατόπιση του Α κινητού είναι π/3 .
β) Η γωνιακή μετατόπιση του Β κινητού είναι - π/2.
γ) Τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο κινητών συνδέονται με την σχέση: 3υ1=2υ2.
δ) Το Β κινητό έχει γωνιακή ταχύτητα ίση με π/4.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: