Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση.


Ένα σώμα εκτελεί κυκλική κίνηση και σε μια στιγμή βρίσκεται στην θέση Α.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α) Το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας παριστάνεται από το διάνυσμα 2.
β) Το διάνυσμα 1 παριστά την επιτρόχια επιτάχυνση του κινητού.
γ) Το διάνυσμα 2 παριστά την κεντρομόλο επιτάχυνση.
δ) Το διάνυσμα 4 παριστά την συνολική επιτάχυνση του σώματος.
ε) Η κίνηση δεν είναι ομαλή κυκλική κίνηση.
στ) Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: