Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση.

Το ίδιο σώμα βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο αλλά το άλλο άκρο του νήματος, είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Ο. Σε μια στιγμή το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου υ=2m/s, που σχηματίζει γωνία θ=60° με τη διεύθυνση του νήματος, όπως στο σχήμα. Τη στιγμή αυτή η τάση του νήματος έχει μέτρο Τ= 10Ν.
         
i)  Το σώμα θα αποκτήσει επιτάχυνση προς:
Α) Το σημείο Ο,     Β) στη διεύθυνση της ταχύτητας,     Γ) Σε άλλη κατεύθυνση.
ii)    Η επιτάχυνση συνδέεται με τη μεταβολή:
   Α) του μέτρου της ταχύτητας
   Β) της κατεύθυνσης της ταχύτητας.
   Γ) και των δύο (μέτρου και κατεύθυνσης)
iii)  Να αναλύσετε την τάση του νήματος σε δυο συνιστώσες πάνω στους κάθετους άξονες x,y που βλέπετε στο διπλανό σχήμα. Υπολογίστε τα μέτρα των δύο  συνιστωσών.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
iv)  Ποιος ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας;
Δυ/Δt= ……………………
v)  Η κίνηση του σώματος θα είναι:
Α) Ευθύγραμμη,        Β)  κυκλική    Γ) Καμπυλόγραμμη.
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Η τάση του νήματος, πού και γιατί;

Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σώματα Α και Β με μάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται με ένα νήμα. Σε μια στιγμή ασκούμε  στο Α σώμα οριζόντια δύναμη μέτρου F=10Ν, όπως στο σχήμα. Αν το νήμα θεωρείται αβαρές, να βρεθούν οι δυνάμεις που ασκούνται από το νήμα στα δύο σώματα.


Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Τριβές. Ένα φύλλο εργασίας.

Στα παρακάτω σχήματα δίνεται ένα σώμα βάρους 10Ν σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο. Στα δυο πρώτα σχήματα το σώμα παραμένει ακίνητο, στο (γ) είναι έτοιμο να κινηθεί, ενώ στο (δ) το σώμα κινείται προς τα δεξιά.
i)  Σχεδιάστε στο σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα σε κάθε περίπτωση.
ii)  Η τριβή είναι στατική στις περιπτώσεις ………………….. οριακή στ ………………… και τριβή ολίσθησης στ …………………
iii)  Το μέτρο της  τριβής για τις καταστάσεις (α), (β) και (γ) είναι  Τα=…… Τβ=…….. και ΤΓ= …………
iv)  Το μέτρο της τριβής στο σχήμα (δ) είναι:
α)  μικρότερο από 7Ν,                             β) ίσο με 7Ν,            γ) μεγαλύτερο από 7Ν.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας με κλικ εδώ.