Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Αδράνεια σώματος και θεμελιώδης νόμος.

Ένα σώμα ηρεμεί στο έδαφος. Δένουμε το σώμα με ένα νήμα ασκώντας πάνω του μια κατακόρυφη δύναμη F, με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίζει προς τα πάνω και στο διάγραμμα δίνεται πως μεταβάλλεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.

Αν το μέτρο της δύναμης από 0-2s είναι F=42Ν, ζητούνται:
i)   Η μάζα του σώματος.
ii)  Πότε έχει μεγαλύτερη αδράνεια το σώμα τη στιγμή t1=1s ή τη στιγμή t2=3s;
iii) Να κάνετε το διάγραμμα ... συνέχεια.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Πόση θα γίνει η απόσταση των σωμάτων;

Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m1=m2=2kg και ηρεμούν σε λείο οριζόντιο, δεμένα στα άκρα νήματος μήκους L=2m. Για t=0 ασκούμε στο Α σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=12Ν.

Τη χρονική στιγμή t1=3s το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα κόβεται ενώ η δύναμη F συνεχίζει να ασκείται στο σώμα Α.
i)   Ποια η ταχύτητα των δύο σωμάτων τη στιγμή t1;
ii)  Πόσο απέχουν τα δύο σώματα τη .... συνέχεια.