Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Μεταβλητή δύναμη και τριβή

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σ’ οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε πάνω του μια μεταβλητή οριζόντια δύναμη της μορφής: 
F=0,5t + 6         (S.Ι.)
και παρατηρούμε ότι το σώμα αρχίζει να ολισθαίνει την χρονική στιγμή t1=8s. Σταθεροποιούμε από κει και πέρα   το μέτρο της δύναμης F (στην τιμή που είχε για t=8s) και παρατηρούμε ότι την χρονική στιγμή t2=12s το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά 8m. Να βρεθούν οι συντελεστές στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης.
Δίνεται g=10m/s2.

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Τριβή. Άλλο ένα test.

1)  Αφήνουμε ένα σώμα πάνω στο επίπεδο του σχήματος (α) και ηρεμεί, ενώ αφήνοντάς το στο επίπεδο (β) παρατηρούμε ότι αρχίζει να κινείται προς τα κάτω.
i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του και στις δύο περιπτώσεις.
ii)  Μεγαλύτερη τριβή ασκείται στο σώμα στο σχήμα (α) ή στο (β) και γιατί;
2)  Στο σχήμα (γ) το σώμα εκτοξεύεται προς τα πάνω κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου.
i)   Να σχεδιάστε στο σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του.
ii)  Το μέτρο της ασκούμενης τριβής δίνεται από τη σχέση:
α)  Τ= μmg                       β) Τ=μmg∙ημθ                             γ) Τ= μmg∙συνθ.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
3)   Ένα σώμα μάζας 20kg ηρεμεί σ’ οριζόντιο επίπεδο. Ασκώντας πάνω του μια οριζόντια σταθερή δύναμη μέτρου F=60Ν, το μετακινούμε κατά 4m, μέσα σε χρονικό διάστημα 2s.
i)   Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος.
ii)  Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και του επιπέδου.
Δίνεται g=10m/s2.

Δυνάμεις σε άξονες. Ένα test.

Ένα σώμα μάζας 10kg ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου νήματος, ενώ πάνω του ασκείται μια δύναμη F μέτρου F=50Ν, η οποία σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία θ, όπως στο σχήμα.
i)   Να αναλύσετε τη δύναμη F σε δύο συνιστώσες μια οριζόντια και μια κατακόρυφη και να υπολογίστε τα μέτρα των δύο συνιστωσών.
ii)  Να υπολογίστε την τάση του νήματος και τη δύναμη που δέχεται το σώμα από το επίπεδο.
iii) Σε μια στιγμή, που θεωρούμε t0=0, το νήμα κόβεται. Να βρεθεί πόσο θα μετατοπιστεί το σώμα μέχρι τη χρονική στιγμή t1=3s.
Δίνονται: ημθ=0,6,  συνθ=0,8 και g=10m/s2.