Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.

Ένα σώμα μάζας m κινείται με σταθερή ταχύτητα σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής δύναμης F, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπως στο σχήμα.
i)  Η τριβή που ασκείται στο σώμα έχει μέτρο:
        α) Τ=μ∙mg,            β) Τ=μ∙F∙ημθ,   
        γ) Τ=μ∙F∙συνθ,       δ) Τ=F∙συνθ.
ii) Αν η δύναμη κάποια στιγμή γίνει οριζόντια, τότε η ασκούμενη τριβή:
α) θα παραμείνει σταθερή.
β) θα αυξηθεί
γ) θα μειωθεί.
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Μια πλάγια δύναμη και η τριβή.

Ένα σώμα βάρους 40Ν κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής δύναμης μέτρου F=20Ν, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και  συνθ=0,8, όπως στο σχήμα.
i)  Να αναλυθεί η δύναμη F σε δυο συνιστώσες, μια οριζόντια και μια κατακόρυφη και να υπολογιστούν τα μέτρα τους.
ii) Να υπολογιστεί το μέτρο της κάθετης δύναμης του επιπέδου (της δύναμης στήριξης), που ασκείται στο σώμα.
iii) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου.
iv) Για μετατόπιση του σώματος κατά 5m, να υπολογιστούν τα έργα της δύναμης F και της τριβής.

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Η κίνηση σε δύο οριζόντια επίπεδα.

Ένα σώμα μάζας m=0,4kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, απέχοντας 4m από ένα δεύτερο οριζόντιο επίπεδο Β, με το οποίο το σώμα εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,3. Σε μια στιγμή, έστω t0=0, το σώμα δέχεται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να κινηθεί και να περάσει στο Β επίπεδο τη στιγμή t1=2s, στο οποίο συνεχίζει την κίνησή του, με την επίδραση πάντα της δύναμης F. Να υπολογιστούν:
i)  Η επιτάχυνση του σώματος στο επίπεδο Α, καθώς και η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που φτάνει στο Β επίπεδο.
ii) Το έργο της δύναμης F στη διάρκεια της κίνησης στο Α επίπεδο.
iii) Το μέτρο της τριβής που ασκείται στο σώμα τις χρονικές στιγμές:
α) t2=3s    και      β) t3=8s.
iv) Η ισχύς της δύναμης F και της τριβής τη στιγμή t2.
v)  Το έργο της τριβής μέχρι τη στιγμή t3. Πώς συνδέεται το έργο αυτό με το αντίστοιχο έργο της δύναμης F;
Δίνεται g=10m/s2.


Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Οι μετατοπίσεις σε δύο κινήσεις.

Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0 σε οριζόντιο επίπεδο και λόγω τριβής, σταματά αφού διανύσει απόσταση 2m. Στο ακίνητο πια σώμα, ασκούμε μια οριζόντια σταθερή δύναμη F, μέτρου F=1,25Τ, όπου Τ η τριβή ολίσθησης που ασκείται στο σώμα. Η απόσταση που πρέπει να διανύσει το σώμα, ώστε να αποκτήσει ξανά ταχύτητα υ0 είναι:
i) x2 =4m,   ii) x2 =6m,   iii) x2 =8m.
Να δικαιολογείστε την απάντησή σας.

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Οι χρόνοι κίνησης κατά την επιβράδυνση.

Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0 σε οριζόντιο επίπεδο και λόγω τριβής, σταματά σε χρόνο 4s.
Το ίδιο σώμα εκτοξεύεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά τώρα ασκείται πάνω του και μια σταθερή δύναμη F, αντίθετης κατεύθυνσης από την ταχύτητα, οπότε τώρα το σώμα σταματά σε χρονικό διάστημα 2,4s.
Αν εκτοξεύαμε ξανά το σώμα με αρχική ταχύτητα υ0 σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ ασκούσαμε ξανά την ίδια δύναμη F, η ταχύτητα του σώματος θα μηδενιζόταν σε χρονικό διάστημα:
i) t3=1,6s,   ii) t3=6s,   iii) t3=6,4s.
Να δικαιολογείστε την απάντησή σας.


Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Δύο τμήματα μιας ευθύγραμμης κίνησης.

Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει τριβή ολίσθησης Τ=3Ν. Σε μια στιγμή t=0 ασκείται στο σώμα μια οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα η ταχύτητα του σώματος να μεταβάλλεται όπως στο διπλανό σχήμα.
Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i)   Η κίνηση του σώματος από 0-4s είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
ii)  Το μέτρο της δύναμης F τη στιγμή t2 είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της τη στιγμή t1.
iii) Τη στιγμή t=5s, το μέτρο της ασκούμενης δύναμης είναι F=3Ν.
iv) Η στιγμιαία ισχύς της δύναμης F είναι μεγαλύτερη τη στιγμή t2, από την αντίστοιχη ισχύ τη στιγμή t1.
v) Η ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμική, μέσω του έργου της τριβής, είναι μεγαλύτερη στο χρονικό διάστημα 4s-8s, από την αντίστοιχη στο διάστημα 0-4s.

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Όταν ασκείται και όταν καταργείται μια δύναμη.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή ασκείται πάνω του μια οριζόντια δύναμη F, για χρονικό διάστημα 4s, ενώ κατόπιν παύει να ασκείται. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)  Το επίπεδο είναι λείο ή όχι; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ii) Η ασκούμενη δύναμη F είναι σταθερή ή όχι και γιατί;
iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση και η μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα που ασκείται η δύναμη F (από 0-4s).
iv) Να υπολογιστεί το μέτρο της ασκούμενης τριβής.
v)  Αφού βρεθεί το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F, να υπολογιστούν τα έργα της δύναμης F και της τριβής.
ή