Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Η κατεύθυνση της τριβής.


Το σώμα Σ βρίσκεται πάνω σε μια σανίδα, η οποία κινείται οριζόντια με επιτάχυνση α=3m/s2, με την επίδραση κατάλληλης δύναμης F, όπως στο σχήμα. Το σώμα κινείται μαζί με την σανίδα.
α)   Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ.
β)   Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής στατικής οριακής τριβής μεταξύ σώματος και σανίδας, για να μπορεί το σώμα Σ να κινείται μαζί με την σανίδα;

Τριβή σε τοίχο.


Ένα σώμα μάζας m=2kg ισορροπεί στηριζόμενο σε κατακόρυφο τοίχο, με τον οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs = 0,5, όταν δέχεται οριζόντια δύναμη F=60Ν.
α)    Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογίστε τα μέτρα τους.
β)   Αν σε μια στιγμή που θεωρούμε t=0, αρχίζουμε να μεταβάλλουμε το μέτρο της δύναμης F, όπως στο σχήμα, ποια χρονική στιγμή το σώμα θα αρχίσει να ολισθαίνει και ποια η επιτάχυνσή του τη χρονική στιγμή t2=3s;
Δίνεται g=10m/s2.

Κινείται ή ισορροπεί;

Ένα σώμα εκτοξεύεται με ορισμένη ταχύτητα από τη βάση ενός κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσεως θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8, οπότε μετά από λίγο μηδενίζεται η ταχύτητά του στη θέση Α. Αν δίνονται οι συντελεστές τριβής μs=μ=0,8, το σώμα θα ξανακατέβει κατά μήκος του επιπέδου ή θα παραμείνει στη θέση Α;


Απάντηση:


Τριβή ολίσθησης.

Ένα σώμα αφήνεται να κινηθεί κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου και συνεχίζει και στο οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και των δύο επιπέδων είναι ίδιος.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α) Από τη θέση (1) μέχρι τη θέση (2) το σώμα επιταχύνεται.
β) Στο οριζόντιο επίπεδο το σώμα επιβραδύνεται.
γ) Για την ταχύτητα του σώματος στις διάφορες θέσεις ισχύουν:
i) υ<υ2
ii) υ< υ2.
δ) Το σώμα δέχεται μεγαλύτερη δύναμη Τριβής στο οριζόντιο επίπεδο.


Τριβή ολίσθησης και στατική Τριβή

Ένα σώμα εκτοξεύεται από τη βάση ενός κεκλιμένου επιπέδου, με γωνία κλίσεως θ και φτάνει στη θέση (2), όπου και σταματά, χωρίς να κινηθεί ξανά προς τα κάτω.

α) Να σχεδιάστε την δύναμη της τριβής που ασκείται στο σώμα στις θέσεις (1) και (2).
β) Για τον συντελεστή στατικής οριακής τριβής ισχύει: 
i) μs< εφθ,
ii) μs= εφθ,
iii) μ≥ εφθ.

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

Δυνάμεις και Κίνηση.

Ένα σώμα μάζας m=0,4kg είναι ακίνητο στο κέντρο Ο, ενός γηπέδου με πλευρές (ΑΒ) =80m και (ΒΓ) =60m. Για t=0 δέχεται την επίδραση τριών σταθερών δυνάμεων με μέτρα F1 =10Ν, F2=20Ν και F3= 24Ν, όπως στο σχήμα, όπου η F3 έχει διεύθυνση παράλληλη στην πλευρά ΑΒ.
Σε πόσο χρόνο και με ποια ταχύτητα θα βγει από το γήπεδο;


Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2008

Παρακολουθήστε μερικές κινήσεις με κρούσεις από YouTube.....


ή και αυτό..
.

Πείραμα

Μπείτε σε ένα εικονικό εργαστήριο...


Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2008

Δυναμική


Τα σώματα Α και Β με μάζες m1=2kg και m2=1kg αντίστοιχα, είναι κολλημένα στο έδαφος. Για t=0 ασκούμε στο σώμα Α μια κατακόρυφη δύναμη F=36Ν. Τη χρονική στιγμή t1=5s το σώμα Β αποσπάται και τα δύο σώματα κινούνται ανεξάρτητα.
i) Από 0-5s:
α) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με επιτάχυνση α=12m/s2.
β) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με επιτάχυνση α=10m/s2.
γ) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με επιτάχυνση α= 2m/s2.
δ) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα.
ii) Ποια η ταχύτητα των σωμάτων τη στιγμή που αποσπάται το σώμα Β και σε ποιο ύψος βρίσκονται;
iii) Το σώμα Β μετά την αποκόλλησή του:
α) θα κινηθεί προς τα κάτω με επιτάχυνση g.
β) θα κινηθεί προς τα κάτω εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
γ) το σώμα Β θα συνεχίσει να κινείται προς τα πάνω για 1sec ακόμη.
iv) Πόσο απέχουν τα δύο σώματα μεταξύ τους τη χρονική στιγμή t2=8s;
v)  Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα δίνει το ύψος από το έδαφος του σώματος Β;

Απάντηση

2os Nόμος Nεύτωνα. 1

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0 δέχεται την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάμεων με μέτρα F1=10Ν και F2=6Ν, όπως στο σχήμα.
Τη χρονική στιγμή t1 παύει να ασκείται η δύναμη F1, οπότε τη χρονική στιγμή t2=10s η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται στιγμιαία.
1) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
Α) Από 0-t1 το σώμα αποκτά σταθερή επιτάχυνση προς τα δεξιά.
Β) Μόλις πάψει να ασκείται η δύναμη F1 το σώμα θα κινηθεί αμέσως προς τα αριστερά.
Γ) Από t1 έως t2 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
Δ) Το σώμα παρουσιάζει μεγαλύτερη αδράνεια στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2.
2) Ποια χρονική στιγμή t1 παύει να ασκείται η δύναμη F1;
3) Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώμα στο παραπάνω χρονικό διάστημα;

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2008

Μια σταθερή και μια μεταβλητή δύναμη.

Ένα  σώμα μάζας m=2kg αρχίζει να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ξεκινώντας από την ηρεμία, με την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάμεων F1και F2. Η δύναμη F2 είναι σταθερή μέτρου 6Ν, ενώ η F1 μεταβλητή, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο σχήμα.
i)  Να γίνει το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
ii) Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος και ποια η μετατόπισή του τη χρονική στιγμή t1=10s;
iii) Ποια χρονική στιγμή το σώμα αρχίζει να επιβραδύνεται;
iv) Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα του σώματος.
v) Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t2=20s.

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008

Δράση - αντίδραση.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν τα σώματα Α και Β του σχήματος. Σε μια στιγμή ένας άνθρωπος σπρώχνει το σώμα Α ασκώντας του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα.

Α) Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα.

Β) Αν m1=3m2=3kg και F=8Ν

α) Πόση επιτάχυνση αποκτούν τα σώματα;

β) Πόση δύναμη ασκεί το σώμα Β στο σώμα Α;

Απάντηση