Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Κίνηση με τριβή και γραφικές παραστάσεις.


Ένα κιβώτιο μάζας 40kg σύρεται από έναν άνθρωπο σε οριζόντιο έδαφος, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F.
Σε μια στιγμή που θεωρούμε t=0, περνά από ένα σημείο Α, ενώ το μέτρο της δύναμης είναι F1=100Ν και η ταχύτητα παραμένει σταθερή, με τιμή υ1=3m/s μέχρι τη στιγμή t1=5s. Τη στιγμή αυτή το μέτρο της δύναμης μειώνεται στην τιμή F2=40Ν.
i)   Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και εδάφους.
ii)  Ποια χρονική στιγμή θα σταματήσει η κίνηση του κιβωτίου;
iii) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις, σε συνάρτηση με το χρόνο και μέχρι τη χρονική στιγμή t3=10s:
α)   της ταχύτητας του κιβωτίου.
β)   της απόστασής του από το σημείο Α.
γ)   της τριβής που ασκείται στο κιβώτιο.
Δίνεται g=10m/s2.