Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2007

Δυνάμεις. Δράση- αντίδραση.

Ένα σώμα μάζας 2kg κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F, η οποία του ασκείται μέσω νήματος. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.

 1. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος, για το χρονικό διάστημα 0-2s:
  i) Το σώμα παραμένει ακίνητο.
  ii) Το σώμα ισορροπεί.
  iii) Η δύναμη F είναι μεγαλύτερη του βάρους.
  iv) Το σώμα ασκεί δύναμη στο νήμα ίση με το βάρος του.
  v) Το σώμα ασκεί στο νήμα την αντίδραση του βάρους του.
 2. Για το χρονικό διάστημα 2s-4s ισχύουν:
  i) Το σώμα έχει επιτάχυνση προς τα πάνω.
  ii) Η επιτάχυνση έχει μέτρο 0,5m/s2.
  iii) Η δύναμη F είναι σταθερή.
  iv) Το σώμα ασκεί στο νήμα την αντίδραση του βάρους του.
  v) Το σώμα ασκεί στο νήμα δύναμη μεγαλύτερη του βάρους του.
 3. Α) Το μέτρο της δύναμης F από 0-2s είναι .......Ν
  Β) Το μέτρο της δύναμης F από 2s-4s είναι .......Ν
  Γ) Η μετατόπιση του σώματος από 0-4s είναι .......m.

Δίνεται g=10m/s2.

Δύναμη - επιτάχυνση.

.Ένα σώμα Σ μάζας m=2kg κρέμεται στο κάτω άκρο ενός νήματος, μέσα σε ένα ασανσέρ.
 1. Το ασανσέρ κινείται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα υ=3m/s.
  α) Η τάση του νήματος είναι ίση με το βάρος του σώματος.
  β) Το σώμα ασκεί στο νήμα την αντίδραση του βάρους του.
  γ) Η αντίδραση της τάσης του νήματος ασκείται στο σώμα Σ
 2. Αν το ασανσέρ ανεβαίνει με σταθερή επιτάχυνση α=3m/s2, τότε:
  α) Η τάση του νήματος είναι ίση με το βάρος του σώματος.
  β) Το σώμα ασκεί στο νήμα δύναμη μεγαλύτερη του βάρους του.
  γ) Η δύναμη που ασκεί το σώμα στη Γη είναι μεγαλύτερη του βάρους του.
Δίνεται g=10m/s2.

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2007

Νόμος Hooke. Νόμοι Νεύτωνα.


Ένα σώμα Σ ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. Ανεβάζουμε το σώμα κατακόρυφα, μέχρι τη θέση Α που το ελατήριο αποκτά το φυσικό μήκος του και το αφήνουμε να κινηθεί, ξαναπιάνοντάς το τη στιγμή που μηδενίζεται ξανά η ταχύτητά του. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας την προς τα κάτω κατεύθυνση σαν θετική.

Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις.
i)    Η δύναμη που ασκεί το σώμα Σ στο ελατήριο είναι το βάρος του.
ii)   Η αρχική επιτάχυνση του σώματος είναι ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας g.
iii)  Τη χρονική στιγμή t1 το σώμα επιταχύνεται προς τα κάτω.
iv)   Η επιτάχυνση του σώματος από 0- t2 είναι σταθερή.
v)   Τη χρονική στιγμή t1 το βάρος του σώματος είναι μεγαλύτερο από την δύναμη Fελ που ασκεί το ελατήριο στο σώμα Σ.
vi)   Τη στιγμή t1 το σώμα Σ ασκεί στο ελατήριο δύναμη μικρότερη του βάρους του.
vii) Τη στιγμή t2 το μέτρο της Fελ είναι ίσο με το βάρος του σώματος.
viii) Στο χρονικό διάστημα t2 – t3 το σώμα ασκεί στο ελατήριο δύναμη μεγαλύτερη του βάρους του.
ix)  Τη χρονική στιγμή t3 που μηδενίζεται η ταχύτητα του σώματος, μηδενίζεται και η επιτάχυνση του σώματος.