Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

Κρούση και μεταβολή της ορμής σώματος.


Μια σφαίρα Α, μάζας 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1=4m/s και σε μια στιγμή συγκρούεται με μια σφαίρα Β με αποτέλεσμα μετά την κρούση να κινείται με ταχύτητα υ2=3m/s σε διεύθυνση κάθετη στην αρχική, όπως στο σχήμα.
i)     Να βρεθεί η μεταβολή της ορμής της σφαίρας Α.
ii)    Ποια είναι η διεύθυνση της δύναμης που δέχτηκε η Α σφαίρα κατά την κρούση, θεωρώντας την σταθερή;
iii)   Σε ποια διεύθυνση θα κινηθεί η Β σφαίρα;

.

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

Κίνηση αμαξιδίων και ορμή.

Σε ένα αμαξίδιο Α έχει προσδεθεί ένα αβαρές ελατήριο και ένα σώμα μάζας Μ=1kg. Συμπιέζουμε το ελατήριο με ένα δεύτερο όμοιο αμαξίδιο και φέρνουμε τα αμαξίδια σε οριζόντιο επίπεδο έτσι ώστε να ισαπέχουν από δύο εμπόδια Κ και Λ, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή αφήνουμε ελεύθερα τα αμαξίδια.
1)    Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λαθεμένες
i)     Θα κινηθεί το αμαξίδιο Β αλλά όχι το Α.
ii)    Μεγαλύτερη ορμή θα αποκτήσει το Β αμαξίδιο.
iii)   Το ελατήριο θα ασκήσει ίσες κατά μέτρο δυνάμεις στα δύο αμαξίδια.
iv)   Το αμαξίδιο Β θα φτάσει συντομότερα στο άκρο Κ από ότι το Α στο Λ.
2) Αν το Β αμαξίδιο φτάσει στο άκρο Κ σε χρόνο 1s, ενώ το Α στο άκρο Λ σε χρόνο 2s να υπολογιστεί η μάζα κάθε αμαξιδίου.
  

.

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

Διαγωνισμός Ξανθόπουλου 2009


.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Δράμα ο ετήσιος διαγωνισμός στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Δείτε τα θέματα που εξετάσθηκαν οι μαθητές 

Ποια η θέση των σωμάτων μετά την κρούση;

Ένα σώμα Α μάζας 1kg κινείται με ταχύτητα υ0=10m/s σε λείο οριζόντιο επίπεδο και για t=0 συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β μάζας 4kg. Τη χρονική στιγμή t1= 2s το σώμα Α περνά από ένα σημείο Κ, το οποίο  απέχει 12m από το σημείο Ο της σύγκρουσης κινούμενο προς τ’ αριστερά. Η διάρκεια της κρούσης θεωρειται αμελητέα.

i)   Πόσο απέχουν τα δύο σώματα τη στιγμή t1;
ii)  Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του Β τη στιγμή αυτή;
iii) Αν η διάρκεια της κρούσης ήταν Δt=0,01s, πόση είναι η μέση δύναμη που ασκήθηκε στο Α σώμα στη διάρκεια της κρούσης;

.

Κρούση και διατήρηση της ορμής.


Ένα ξύλινο κιβώτιο μάζας Μ=950g  ηρεμεί σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=30° σε ύψος h=2,5m από το οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ένα βλήμα μάζας m=50g το οποίο κινείται παράλληλα με το κεκλιμένο επίπεδο με ταχύτητα υ0=100m/s σφηνώνεται στο κιβώτιο. Το συσσωμάτωμα μετά από 1s φτάνει στην βάση του επιπέδου.

i)   Ποια η κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση;
ii)  Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και κεκλιμένου επιπέδου.
Δίνεται g=10m/s2.

.

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Τεστ στην Βαρύτητα στο Α1

Και ένα  Test  με ανοικτά τα βιβλία….
Δύο δορυφόροι της Γης Α και Β κινούνται στην ίδια κυκλική τροχιά, σε ύψος h=R­Γ από την επιφάνειά της, όπου RΓ η ακτίνα της Γης. Ο Α έχει μάζα 10kg και ο Β 20kg.
 
i)     Ποιος δορυφόρος δέχεται μεγαλύτερη δύναμη από τη Γη;
ii)    Αν το βάρος του Α, όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης είναι 100Ν, τότε όταν βρίσκεται στην τροχιά του έχει βάρος:         
α) 100Ν,         β) 50Ν              γ) 25Ν              δ) 400Ν.
iii)   Ποιος  δορυφόρος έχει μεγαλύτερη ταχύτητα;
iv)   Ποιος δορυφόρος έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση και σε ποιον ασκείται μεγαλύτερη κεντρομόλος  δύναμη;
v)    Ένας τρίτος δορυφόρος Γ στρέφεται όπως στο σχήμα.  Να συγκρίνετε για τους δορυφόρους Α και Γ τις γωνιακές τους ταχύτητες και τις περιόδους περιστροφής τους.

Μονάδες                   4+5+5+5+6=25
 .

XHMEIA. Μερικές ασκήσεις Στοιχειομετρίας

.
Από την συνάδελφο Χημικό Νταντή Άννα πήρα μια σειρά ασκήσεων Στοιχειομετρίας. Αφού την ευχαριστήσω για την προσφορά της, τις παραθέτω  για μελέτη.

 1.  Δίνονται  0,2mol NH3.
  Α) Πόσα
   gr είναι 
  Β) Πόσα μόρια περιέχουν
  Γ) Πόσο όγκο σε
   S.T.P κατέχουν
  Δ) Πόσα άτομα Η περιέχουν
  Ε) Πόσα
   mol H2S περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων Η με την παραπάνω ποσότητα ΝΗ3.
 2.  Δίνονται  3,4 gr  NH3
  Α) Πόσα
   mol είναι
  Β) Πόσα μόρια περιέχουν
  Γ) Πόσο όγκο σε
   S.T.P κατέχουν
  Δ) Πόσα άτομα Η περιέχουν
  Ε) Πόσα
   mol H2SO4 περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων Η με την παραπάνω ποσότητα ΝΗ3.
 3. Δίνονται  9,8gr H2SO4
  Α) Πόσα
   mol είναι
  Β) Πόσα μόρια
    περιέχουν
  Γ) Πόσο όγκο σε
   S.T.P κατέχουν
  Δ) Πόσα άτομα Η περιέχουν
  E) Πόσα gr Η2CO3 περιέχουν τα ίδια γραμμάρια Ο με την παραπάνω ποσότητα  H2SO4.
 4. Δίνονται  1,12L  H2SO4 σε S.T.P
  Α) Πόσα
   mol είναι
  Β) Πόσα
   gr  είναι
  Γ) Πόσα μόρια περιέχουν
  Δ) Πόσα άτομα Η περιέχουν
  E) Πόσα gr H3PO4 περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων Ο με την παραπάνω ποσότητα H2SO4.
 5. Δίνονται  4,48L NH3 σε S.T.P.
  Α) Πόσα
   mol είναι
  Β) Πόσα
   gr  είναι
  Γ) Πόσα μόρια
    περιέχουν
  Δ) Πόσα
   gr  Η περιέχουν
  E) Πόσα mol H2S περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων Η  με την παραπάνω ποσότητα ΝΗ3.
 6. Ποιος όγκος CO2 σε S.T.P περιέχει την ίδια ποσότητα Ο  σε gr  με αυτή που περιέχεται σε 4,9 gr H2SO4.
 7. Ποια ποσότητα σε gr  ΝΗ3 περιέχει τον ίδιο αριθμό ατόμων Η με αυτή που περιέχεται σε 4,48 L H2SO4 σεS.T.P.
 8. Ποια ποσότητα σε gr  Θειικού αμμωνίου περιέχει διπλάσιο  αριθμό ατόμων Η με αυτόν που περιέχεται σε 4,48L H2SO4 σε S.T.P.
 9. Δίνεται μίγμα που αποτελείται από 0,2mol H2S και 0,5 mol NH3.Να υπολογιστούν:
  α) η μάζα του μίγματος
  β) ο όγκος του μίγματος 
   σε S.T.P
  γ) ο αριθμός ατόμων Η στο μίγμα.
 10. Δίνεται ισομοριακό  μίγμα που αποτελείται από H2S και  NH3.Αν είναι γνωστό ότι περιέχει 0,5 NΑ άτομα Η να υπολογιστούν:
  Α) Οι ποσότητες 
   του  H2S και  NH3 σε mol
  Β) Η μάζα του μίγματος
  Γ) Ο όγκος του μίγματος σε
   S.T.P συνθήκες.
  Δ) Να γράψετε την αντίδραση μεταξύ των συστατικών του μίγματος και να ονομάσετε το προϊόν.

 Μπορείτε να δείτε τις λύσεις...

.

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

Διαγωνισμός Φυσικής της ΕΕΦ..
Δείτε τα θέματα του διαγωνισμού της ΕΕΦ του 2009 ανά τάξη.
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Βαρύτητα-δορυφόροι

Δύο σώματα Α και Β με μάζες m1=1kg και m2=10kg αντίστοιχα μεταφέρονται σε ένα σημείο Σ, σε ύψος h=RΓ από την επιφάνεια της Γης. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης g0=10m/s2 και η ακτίνα της Γης RΓ=6.400km.
 1. Πόση δύναμη δέχεται κάθε σώμα από τη Γη;
 2. Αν αφήσουμε ελεύθερο το σώμα Α, ποια ταχύτητα θα αποκτήσει σε χρονικό διάστημα 4s;
 3. Με ποια ταχύτητα πρέπει να εκτοξεύσουμε οριζόντια το Β σώμα, ώστε να γίνει δορυφόρος της Γης διαγράφοντας κυκλική τροχιά γύρω της;
 4. Σε πόσο χρόνο το σώμα Β θα επιστρέψει στο σημείο Σ;

.