Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

XHMEIA. Μερικές ασκήσεις Στοιχειομετρίας

.
Από την συνάδελφο Χημικό Νταντή Άννα πήρα μια σειρά ασκήσεων Στοιχειομετρίας. Αφού την ευχαριστήσω για την προσφορά της, τις παραθέτω  για μελέτη.

 1.  Δίνονται  0,2mol NH3.
  Α) Πόσα
   gr είναι 
  Β) Πόσα μόρια περιέχουν
  Γ) Πόσο όγκο σε
   S.T.P κατέχουν
  Δ) Πόσα άτομα Η περιέχουν
  Ε) Πόσα
   mol H2S περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων Η με την παραπάνω ποσότητα ΝΗ3.
 2.  Δίνονται  3,4 gr  NH3
  Α) Πόσα
   mol είναι
  Β) Πόσα μόρια περιέχουν
  Γ) Πόσο όγκο σε
   S.T.P κατέχουν
  Δ) Πόσα άτομα Η περιέχουν
  Ε) Πόσα
   mol H2SO4 περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων Η με την παραπάνω ποσότητα ΝΗ3.
 3. Δίνονται  9,8gr H2SO4
  Α) Πόσα
   mol είναι
  Β) Πόσα μόρια
    περιέχουν
  Γ) Πόσο όγκο σε
   S.T.P κατέχουν
  Δ) Πόσα άτομα Η περιέχουν
  E) Πόσα gr Η2CO3 περιέχουν τα ίδια γραμμάρια Ο με την παραπάνω ποσότητα  H2SO4.
 4. Δίνονται  1,12L  H2SO4 σε S.T.P
  Α) Πόσα
   mol είναι
  Β) Πόσα
   gr  είναι
  Γ) Πόσα μόρια περιέχουν
  Δ) Πόσα άτομα Η περιέχουν
  E) Πόσα gr H3PO4 περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων Ο με την παραπάνω ποσότητα H2SO4.
 5. Δίνονται  4,48L NH3 σε S.T.P.
  Α) Πόσα
   mol είναι
  Β) Πόσα
   gr  είναι
  Γ) Πόσα μόρια
    περιέχουν
  Δ) Πόσα
   gr  Η περιέχουν
  E) Πόσα mol H2S περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων Η  με την παραπάνω ποσότητα ΝΗ3.
 6. Ποιος όγκος CO2 σε S.T.P περιέχει την ίδια ποσότητα Ο  σε gr  με αυτή που περιέχεται σε 4,9 gr H2SO4.
 7. Ποια ποσότητα σε gr  ΝΗ3 περιέχει τον ίδιο αριθμό ατόμων Η με αυτή που περιέχεται σε 4,48 L H2SO4 σεS.T.P.
 8. Ποια ποσότητα σε gr  Θειικού αμμωνίου περιέχει διπλάσιο  αριθμό ατόμων Η με αυτόν που περιέχεται σε 4,48L H2SO4 σε S.T.P.
 9. Δίνεται μίγμα που αποτελείται από 0,2mol H2S και 0,5 mol NH3.Να υπολογιστούν:
  α) η μάζα του μίγματος
  β) ο όγκος του μίγματος 
   σε S.T.P
  γ) ο αριθμός ατόμων Η στο μίγμα.
 10. Δίνεται ισομοριακό  μίγμα που αποτελείται από H2S και  NH3.Αν είναι γνωστό ότι περιέχει 0,5 NΑ άτομα Η να υπολογιστούν:
  Α) Οι ποσότητες 
   του  H2S και  NH3 σε mol
  Β) Η μάζα του μίγματος
  Γ) Ο όγκος του μίγματος σε
   S.T.P συνθήκες.
  Δ) Να γράψετε την αντίδραση μεταξύ των συστατικών του μίγματος και να ονομάσετε το προϊόν.

 Μπορείτε να δείτε τις λύσεις...

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: