Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008

Σχέσεις μεταξύ γραμμικών και γωνιακών μεγεθών στην ΟΚΚ.

α.
Κι­νη­τό κι­νεί­ται σε πε­ρι­φέ­ρει­α κύ­κλου α­κτί­νας 40m με τα­χύ­τη­τα μέ­τρου 4m/s.
α) Ποι­α εί­ναι η πε­ρί­ο­δος και ποι­α η συ­χνό­τη­τά του;
β) Πό­σο εί­ναι το μή­κος του τό­ξου που δια­γρά­φει σε 20s και πό­ση εί­ναι η α­ντί­στοι­χη ε­πί­κε­ντρη γω­νί­α σε rad και σε μοί­ρες;

Δεν υπάρχουν σχόλια: