Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Πληροφορίες από το διάγραμμα της ταχύτητας με το χρόνο.Στο παραπάνω διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα ενός κινητού, το οποίο κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος του άξονα x και τη στιγμή t0=0 περνά από την αρχή του άξονα Ο. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
  1. Από 0-4s το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
  2. Τη στιγμή t1=4s το σώμα περνά από τη θέση x1=32m.
  3. Η μετατόπιση του κινητού από την χρονική στιγμή t1=4s, μέχρι τη στιγμή t2=8s είναι ίση με μηδέν.
  4. Η μέση ταχύτητα του κινητού από 4s-8s είναι μηδέν.
  5. Η μέση ταχύτητα του κινητού από 0-8s είναι ίση με 4m/s.
  6. Τη στιγμή t3 =6s όπου το κινητό δεν έχει ταχύτητα δεν έχει ούτε επιτάχυνση.
  7. Το κινητό βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το Ο τη χρονική στιγμή t3=6s.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: