Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Πληροφορίες από διάγραμμα x-t.


Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα φαίνεται η μετατόπισή του σε συνάρτηση με τον χρόνο. Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
  1. Η εφω είναι ίση με την μέση ταχύτητα του κινητού.
  2. Η εφω είναι ίση με την επιτάχυνση του κινητού στην θέση Α.
  3. Το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν είναι ίσο με την ταχύτητα στην θέση Α.
  4. Η ταχύτητα στη θέση Β είναι ίση με μηδέν.
  5. Η μέση ταχύτητα μεταξύ των θέσεων Α και Γ είναι μηδέν.
  6. Στην θέση Γ το κινητό κινείται προς τ’ αριστερά.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: