Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Η μετατόπιση στην ευθύγραμμη κίνηση..

Ένα κινητό ξεκινά τη χρονική στιγμή t0=0 από το σημείο Α του σχήματος, φτάνει στο σημείο Β τη χρονική στιγμή t1 =3s και επιστρέφοντας περνά από το σημείο Γ την χρονική στιγμή t2 =8s. Να βρείτε την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης και το διάστημα που διανύει το σώμα στα χρονικά διαστήματα:

........i. Από 0-3s.................. ii. Από 3s-8s.................... iii. Από 0-8s.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: