Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Ένα τελευταίο Test πριν την βαθμολογία

Ένα σώμα Σ ισορροπεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ δεμένο με νήμα, μέσω του οποίου ένας άνθρωπος του ασκεί δύναμη F, με μέτρο 30Ν, όπως στο σχήμα.

Αν ημθ= 0,6 και συνθ= 0,8 ενώ g=10m/s2.
1.    Αναλύστε το βάρος  Β, σχεδιάζοντας τις συνιστώσες  του πάνω στους άξονες. Υπολογίστε τα μέτρα των δύο συνιστωσών Βx και Βy σε συνάρτηση με το βάρος του σώματος.
Μονάδες 6
2.    Υπολογίστε το μέτρο του βάρους του σώματος, καθώς και της δύναμης Ν που ασκεί το επίπεδο στο σώμα.
Μονάδες  8
3.    Να συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:          
Η αντίδραση της δύναμης του βάρους ασκείται  στ……………………. Έχει μέτρο …….. Ν και έχει φορά προς τα …………………           
Η αντίδραση της δύναμης  F που ασκεί ο άνθρωπος στο σώμα Σ, μέσω του νήματος, ασκείται  στ…….………………. Έχει μέτρο ……….. Ν και έχει φορά προς τα …………………        
Η αντίδραση της δύναμης Ν ασκείται στ……………………. Έχει μέτρο …….. Ν και έχει φορά προς τα …………………   
Μονάδες    6
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: