Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Δυνάμεις...Φύλλο εργασίας.


Ένα σώμα Σ μάζας m=20kg ξεκινά για t=0 να σύρεται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, όπου ημθ=0,6, δεμένο στο άκρο νήματος, μέσω του οποίου ο άνθρωπος του ασκεί δύναμη παράλληλη στο επίπεδο με μέτρο F=140Ν, όπως στο σχήμα. Αν g=10m/s2.
 1. Το βάρος του σώματος είναι ίσο με Β= …………..….
 2. Η γωνία που σχηματίζει το βάρος με τον άξονα y είναι ίση με την κλίση του επιπέδου θ, επειδή …………… …………………………………………………..
 3. Η δύναμη Ν που δέχεται το σώμα Σ από το επίπεδο ονομάζεται …………………………….
 4. Αναλύστε το βάρος Β, σχεδιάζοντας τις συνιστώσες  του πάνω στους άξονες.
 5. Για την γωνία θ ξέρουμε το ημθ=0,6. Πώς βρίσκουμε το συνθ;
 6. Υπολογίστε τις συνιστώσες του βάρους:
                          Βx =…………………………….               Βy = ……………………………………….
 7. Βρείτε το μέτρο της δύναμης Ν.
 8. Να συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:    
  Η αντίδραση της δύναμης F που ασκεί ο άνθρωπος στο σώμα Σ, μέσω του νήματος, ασκείται  στ…….………………. Έχει μέτρο ……….. Ν και έχει φορά προς τα …………………  
  Η αντίδραση της δύναμης Ν ασκείται στ……………………. Έχει μέτρο …….. Ν και έχει φορά προς τα …………………      
 9. Ποια η ταχύτητα του σώματος για t1 =6s;
 10. Αν τη στιγμή t1 κόβεται το νήμα, να βρείτε την συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα Σ.    
      ΣF = ……………………. Ενώ αποκτά επιτάχυνση α= 
 11. Βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t2= 12s.
.
. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: