Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Ένα Test στις δυνάμεις

.
Από την συνάδελφο Εύα Τσιαντή πήρα ένα τεστ για την Β΄Γυμνασίου πάνω στις δυνάμεις. Καλό όμως είναι και για τους μαθητές της Α΄Λυκείου....
Αφού την ευχαριστήσω για την προσφορά της, σας αφήνω να το μελετήστε.

1. Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις F1 = 4N και F2. Όταν οι δυνάμεις είναι συγγραμμικές και έχουν την ίδια κατεύθυνση, η συνισταμένη τους δύναμη έχει μέτρο 7Ν. Ποια είναι η συνισταμένη των δυνάμεων όταν είναι κάθετες μεταξύ τους;

 

2. Τέσσερις συγγραμμικές δυνάμεις με μέτρο F1 = 3N, F2 = 5N, F3 = 7N και F4 = 9N ασκούνται στο ίδιο σώμα. Να βρείτε τη συνισταμένη των δυνάμεων στις παρακάτω περιπτώσεις:

            α. Οι δυνάμεις F1, F2 είναι ομόρροπες και ταυτόχρονα αντίρροπες με τις

                δυνάμεις F3, F4

            β. Οι δυνάμεις F1, F2, F3 είναι ομόρροπες και ταυτόχρονα αντίρροπες

                με τη δύναμη F4

            γ. Οι δυνάμεις F2, F3, F4 είναι ομόρροπες και ταυτόχρονα αντίρροπες με τη

                δύναμη F1

3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

 1. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι ………………………….., ένα αρχικά ακίνητο σώμα συνεχίζει να παραμένει ακίνητο.
 2. Σύμφωνα με το πρώτο νόμο του Νεύτωνα, όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι ……………………………, ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά εξακολουθεί να κινείται έτσι.
 3. Η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης ονομάζεται ……………………………… .
 4. Το …………………………….. είναι η δύναμη που ασκεί η Γη σε ένα σώμα.
 5. Μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το ……………………………., ενώ του βάρους το ……………………………… .
 6. Η μάζα είναι …………………………….. μέγεθος, ενώ το βάρος είναι ………………………………. .
 7. Όταν δύο δυνάμεις έχουν ίδια διεύθυνση, αντίθετη φορά και ίδιο μέτρο, λέγονται …………………………… .
 8. Κάθε δύναμη μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους δυνάμεις που ονομάζονται ……………………………………… .
 9. όταν δύο δυνάμεις F1,F2 είναι κάθετες μεταξύ τους, η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο που δίνεται από τον τύπο  ………………………………….. .
 10. Σύμφωνα με το νόμο του Hooke, η επιμήκυνση ενός ελατηρίου είναι ………………………… με τη  …………………… που την προκάλεσε.

 

4. Σε ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υ = 5m/s ασκούνται τέσσερις συγγραμμικές δυνάμεις με μέτρα F1 = 8N, F2 = 8N, F3 = 4N και F4 = 5N. Οι δυνάμεις F1 και F2 είναι ομόρροπες και ταυτόχρονα αντίρροπες των F3 και F4.

α. Να εξετάσετε αν ασκείται στο σώμα κάποια άλλη δύναμη. Αν ναι, να   προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά της.

            β. Πόσο μετατοπίζεται το σώμα σε χρόνο 1min;

            γ. Πόσο χρόνο χρειάζεται το σώμα για να μετατοπιστεί κατά 1 km;

 

5.  Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη::

 1. Το βάρος και η μάζα είναι μονόμετρα φυσικά μεγέθη
 2. Μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το 1kg
 3. Η έκφραση «το βάρος ενός σώματος είναι 900kg» είναι λανθασμένη
 4. Το βάρος ενός σώματος είναι το ίδιο είτε μετρηθεί στην Πρέβεζα, είτε στον Όλυμπο
 5. Η ισορροπία ενός σώματος είναι αποτέλεσμα του νόμου δράσης – αντίδρασης
 6. Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα εφαρμόζεται μόνο όταν σε ένα σώμα ασκούνται δυνάμεις επαφής
 7. Η δράση και η αντίδραση έχουν ίδια κατεύθυνση
 8. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί η συνισταμένη της δράσης και της αντίδρασης γιατί πρόκειται για δυνάμεις που ασκούνται σε διαφορετικά σώματα
 9. Πρώτα ενεργεί η δράση και μετά η αντίδραση
 10. Όσο μικρότερη είναι η μάζα ενός σώματος, τόσο πιο εύκολα μεταβάλλεται η ταχύτητά του

6. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το διάγραμμα θέσης – χρόνου ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα.


α. Τι κίνηση κάνει το σώμα;

β. Πόση είναι η ταχύτητά του;

γ. Αν στο σώμα ασκούνται τρεις δυνάμεις, από τις οποίες οι δυνάμεις F1 και F2 είναι ομόρροπες και έχουν μέτρα F1 = 4N και F2 = 5N, να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά της τρίτης δύναμης.

7. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

i. Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα και με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F. Κατά την οριζόντια διεύθυνση:

            α. στο σώμα δεν ασκείται τριβή

            β. στο σώμα ασκείται τριβή και το μέτρο της είναι ίσο με το μέτρο της F

            γ. στο σώμα ασκείται τριβή το μέτρο της οποίας είναι μικρότερο από το

                μέτρο της F

            δ. στο σώμα ασκείται τριβή το μέτρο της οποίας είναι μεγαλύτερο από

                το μέτρο της F

ii. Τρεις  συγγραμμικές δυνάμεις ασκούνται σε ένα σώμα και το σώμα ισορροπεί. Τι από τα παρακάτω μπορεί να συμβαίνει:

            α. όλες οι δυνάμεις να είναι ομόρροπες

            β. οι δύο δυνάμεις να είναι ομόρροπες και η τρίτη να είναι αντίθετη από αυτές

            γ. όλες οι δυνάμεις να έχουν την ίδια κατεύθυνση

            δ. όλες οι δυνάμεις να είναι ανά δύο κάθετες μεταξύ τους

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

 Εύα Τσιαντή

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: