Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Μεταβλητή δύναμη και κίνηση

Ένα σώμα μάζας 2kg κινείται σ’ οριζόντιο  επίπεδο και σε μια στιγμή περνά από μια θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ0=5m/s. Στο σώμα ασκείται μια οριζόντια δύναμη F, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα. Το αποτέλεσμα είναι το σώμα να διατηρεί σταθερή ταχύτητα μέχρι τη θέση x1=3m.
i)  Να σχεδιάστε ένα σχήμα που να εμφανίζονται όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο σώμα τη στιγμή που περνά από τη θέση x=1m. Να υπολογίστε τα μέτρα των δυνάμεων αυτών.
ii) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος στις θέσεις:
α) x2=4m   και        β) x3= 5m.
iii) Η κίνηση μεταξύ των θέσεων x1=3m και x3=5m είναι:
α) Ευθύγραμμη ομαλή.
β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.
δ) Ευθύγραμμη επιβραδυνόμενη.
iv) Για την κίνηση από την αρχική θέση x0=0, μέχρι τη θέση x3=5m να βρεθούν:
α)  Το έργο της F.
β)  Το έργο της τριβής.
γ)  Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.
v)  Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που περνά από τη θέση x3=5m.
Δίνεται g=10m/s2.


Δεν υπάρχουν σχόλια: