Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Τριβές και μεταβλητή δύναμη.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μs=0,5 και μ=0,4. Σε μια στιγμή που θεωρούμε t0=0, ασκούμε πάνω  του μια μεταβλητή οριζόντια δύναμη, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση F=4+2t (S.I.).

i) Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογίστε τα μέτρα τους τις χρονικές στιγμές:
α)  t1=1s,     και     β)  t2=2s
ii) Ποια χρονική στιγμή το σώμα θα αρχίσει να ολισθαίνει;
iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος τις χρονικές στιγμές:
α)  t2=2s    β) t3=4s   και    γ) t4= 5s
iv) Να βρεθεί η εξίσωση που δίνει την επιτάχυνση του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο και να γίνει η γραφική της παράσταση.
v)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t4=5s.
vi) Με ποιο ρυθμό προσφέρεται ενέργεια στο σώμα μέσω του έργου της δύναμης F τις χρονικές στιγμές:
α)  t1=1s       και      β) t4=5s.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: