Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Έργα, ισχύς και δυναμική ενέργεια.

Σαν … ένα φύλλο εργασίας.
Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται στο έδαφος (θέση Α) με μηδενική δυναμική ενέργεια. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια κατακόρυφη δύναμη F=22Ν με αποτέλεσμα μετά από λίγο να βρίσκεται στη θέση Γ σε ύψος h=4,5m. Δίνεται g=10m/s2.  Για την παραπάνω μετακίνηση:
i)  Να υπολογίσετε τα έργα:
WF= ……………………………… WΒ= ………………………………..
ii)  Να συμπληρωθεί ο πίνακας για την Κινητική, Δυναμική και Μηχανική ενέργεια.
Θέση
Κ  (J)
U  (J)
ΕΜΗΧ  (J)
ΑΓiii) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α)  Στο σώμα δόθηκε ενέργεια μέσω του έργου της  δύναμης F.
β)  Το έργο της  δύναμης εκφράζει την αύξηση της δυναμικής ενέργειας.
γ)   Το έργο του βάρους ισούται με την αύξηση της δυναμικής ενέργειας του σώματος.
δ)   Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας είναι αντίθετη του έργου του βάρους.
iv)  Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση από το Α στο Γ;
v) Να υπολογιστούν για την παραπάνω κίνηση:
α)  Η μέση ισχύς της δύναμης
β)  Η μέση ισχύς του βάρους.
γ)  Ο μέσος ρυθμός αύξησης της  δυναμικής ενέργειας του σώματος.
δ) Ο μέσος ρυθμός αύξησης της  κινητικής ενέργειας του σώματος.
vi)  Για τη θέση Γ να βρεθούν:
α)  Η (στιγμιαία) ισχύς της δύναμης F.
β)  Η (στιγμιαία) ισχύς του βάρους.
γ)  Ο ρυθμός αύξησης της  δυναμικής ενέργειας του σώματος.
δ) Ο ρυθμός αύξησης της  κινητικής ενέργειας του σώματος.
Αλλά και σε Word.


Δεν υπάρχουν σχόλια: