Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Test στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Δίπλα σε ένα χάρακα που είναι βαθμολογημένος σε cm, κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση δύο μικρές σφαίρες με σταθερές ταχύτητες. Κάποια στιγμή, ας την πούμε t0=0, φωτογραφίσαμε τις σφαίρες και πήραμε την παρακάτω εικόνα.

Ξαναπήραμε φωτογραφία μετά από 2s και η αντίστοιχη φωτογραφία είναι η εξής

Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται η θέση x=0, ενώ η προς τα δεξιά κατεύθυνση θεωρείται θετική.
i)  Ποια η αρχική θέση της μαύρης σφαίρας και ποια η θέση της τη στιγμή t=2s;
ii)  Σχεδιάστε στο α΄ σχήμα την μετατόπιση της μαύρης σφαίρας και υπολογίστε την αλγεβρική της τιμή για το παραπάνω χρονικό διάστημα.
iii) Σχεδιάστε στο β΄ σχήμα την αντίστοιχη ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: