Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Μια μεταβλητή δύναμη ανεβάζει το σώμα.

Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί στη βάση ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου, σημείο Α. Σε μια στιγμή t=0, ασκείται πάνω του μια μεταβλητή δύναμη F=10t, με αποτέλεσμα μετά από λίγο, αφού μετατοπισθεί κατά x, να περνά από το σημείο Β, το οποίο απέχει κατακόρυφα κατά h από την αρχική του θέση Α, έχοντας ταχύτητα υ=√2gh.
i) Το έργο του βάρους από το Α στο Β είναι ίσο με:
α) W=mgx,   β) W=- mgx,   γ) W=-mgh,  δ) W=mgh
ii) Η μηχανική ενέργεια του σώματος αυξάνεται κατά την μετακίνηση από το Α στο Β κατά:
α) ΔΕ=mgx,   β) ΔΕ=2mgx,   γ) ΔΕ=2mgh, δ) ΔΕ=mgh
iii) Αφού η δύναμη F είναι μεταβλητή, το έργο της μπορεί να υπολογιστεί, κατασκευάζοντας το διάγραμμά της σε συνάρτηση με το χρόνο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί;
iv) Το έργο της δύναμης F είναι ίσο με:
α) WF=mgx,   β) WF =Fx,   γ) WF =mgh,  δ) WF =2mgh
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: