Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Η τριβή και η κίνηση ενός συστήματος.

Στο διπλανό σχήμα, σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας Μ=1,6kg, πάνω στο οποίο ηρεμεί ένα δεύτερο σώμα Β μάζας m=1,4kg. Το σώμα Α έχει δεθεί με αβαρές νήμα, το οποίο αφού περάσει από μια τροχαλία αμελητέας μάζας, στο άλ  λο του άκρο είναι δεμένο ένα σώμα Σ, μάζας m1=0,4kg. Το σύστημα ισορροπεί, ενώ το σώμα Σ απέχει από το έδαφος απόσταση h=0,8m.
i) Να υπολογίσετε την τριβή που ασκείται στο σώμα Α από το οριζόντιο επίπεδο.
ii) Κάποια στιγμή αφαιρούμε το σώμα Β και παρατηρούμε ότι το σώμα Σ κινείται προς τα κάτω και φτάνει στο έδαφος μετά από χρόνο 2s.
α) Να αποδειχθεί ότι η κίνηση του σώματος Σ είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
β) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος Σ.
γ) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος Α και του επιπέδου.
Δίνεται g=10m/s2.

ή
Η τριβή και η κίνηση ενός συστήματος.Δεν υπάρχουν σχόλια: