Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα…

1)  Ένα σώμα κινείται πάνω στον άξονα x και στο διάγραμμα φαίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.
Με βάση πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε μελετώντας το παραπάνω διάγραμμα να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις:
i) Τη χρονική στιγμή  t2 η ταχύτητα του κινητού είναι:   
  α) Μηδέν,      β) Θετική,      γ) Αρνητική.  
ii) Τη χρονική στιγμή  t4  η ταχύτητα του κινητού είναι:  
  α) Μηδέν,      β) Θετική,      γ) Αρνητική.  
iii) Τη χρονική στιγμή  t1 το σώμα έχει ταχύτητα:
  α) Μέγιστη,    β) Μηδέν,      γ) Θετική.     
iv) Από την θέση x=5m το κινητό περνάει:       
  α) Μία φορά,  β) Δύο φορές, γ) Τρεις φορές.       
v)  Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α) Το σώμα τελικά σταματά στην αρχή Ο των αξόνων.
β) Η μετατόπιση του σώματος από t=0 έως τη στιγμή t3 είναι ίση με -25m.
γ) Το διάστημα που διανύει το σώμα από t=0 έως τη στιγμή t3 είναι ίση με +25m.
δ) Στο χρονικό διάστημα t5-t6 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
ε) Στο χρονικό διάστημα t5-t6 το σώμα δεν κινείται.
Δείτε τη συνέχεια:
ήΔεν υπάρχουν σχόλια: