Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Αν μειωθεί το μέτρο της δύναμης…


Ένα σώμα μάζας 10kg, σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F=40Ν, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υ=8m/s.
Σε μια στιγμή t0=0, μειώνουμε το μέτρο της δύναμης στην τιμή F1=30Ν.
Να βρεθούν:
i) Η επιτάχυνση του σώματος τις χρονικές στιγμές:      
α) t1= 2s       β) t2=10s
ii) Το έργο της δύναμης από 0-10s.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: