Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Συμπίεση αερίου.

Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο, το οποίο κλείνεται με έμβολο μάζας m=1kg στην κατάσταση (α). Σε μια στιγμή τοποθετούμε, πάνω στο έμβολο ένα σώμα Σ μάζας M=5kg και παρατηρούμε ότι το έμβολο κατέρχεται και τελικά ισορροπεί χαμηλότερα κατά x=4cm, σε σχέση με την αρχική του θέση, κατάσταση (β). Τα τοιχώματα του δοχείου και του εμβόλου είναι από μονωτικό υλικό. Θεωρήστε ότι πάνω από το έμβολο δεν υπάρχει αέρας (το πείραμα πραγματοποιείται στο κενό), αμελητέες τις τριβές κατά την κίνηση του εμβόλου και ότι g=10m/s2.
i)  Στην κατάσταση (α) ή στην (β) το αέριο ασκεί μεγαλύτερη πίεση; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.
ii) Αν το εμβαδόν του εμβόλου είναι S=100cm2, να βρεθεί η μεταβολή της πίεσης του αερίου που οφείλεται στην τοποθέτηση του σώματος Σ.
iii) Η αύξηση της πίεσης του αερίου οφείλεται:
 α)  Στην μείωση του όγκου και συνεπώς των συγκρούσεων των μορίων με τα τοιχώματα.
 β)  Στην αύξηση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα τα μόρια να έχουν μεγαλύτερες ταχύτητες.
 γ)  Και στους δύο παραπάνω λόγους.
 δ) Σε κανέναν από τους παραπάνω λόγους, αλλά στο βάρος του σώματος Σ.
iv)  Κατά την παραπάνω μεταβολή η εσωτερική ενέργεια αυξήθηκε:
α)  Να υπολογιστεί η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του αερίου.
β)  Η αύξηση αυτή οφείλεται:
a) Στην μείωση του όγκου.
b) Στην αύξηση της θερμοκρασίας.
c) Στην αύξηση της κινητικής ενέργειας των μορίων.
d) Στην αύξηση της πίεσης
e) Στην αύξηση του αριθμού των συγκρούσεων μεταξύ των μορίων.
Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Δεν υπάρχουν σχόλια: