Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Μετά την επιτάχυνση το σώμα επιβραδύνεται

 

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0, δέχεται την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F, μέχρι την στιγμή t΄=2s, όπου η δύναμη παύει να ασκείται στο σώμα. Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται το πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα του σώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο.

i)  Να υπολογιστεί η  επιτάχυνση του σώματος στα χρονικά διαστήματα από 0-2s και από 2s-3s.

ii)  Ποιες οι αντίστοιχες μετατοπίσεις, στα παραπάνω χρονικά διαστήματα;

iii) Ποια χρονική στιγμή t1 το σώμα έχει κινητική ενέργεια Κ1=2,25J, για πρώτη φορά και ποια χρονική στιγμή t2 έχει ταχύτητα μέτρου υ2= 2,8m/s για δεύτερη φορά;

iv) Να υπολογιστεί η μέση ισχύς της τριβής, για όσο χρόνο το σώμα κινείται, καθώς και το έργο της δύναμης F.

Απάντηση:

ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: