Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Μετατόπιση και μέση ταχύτητα.Ένα κινητό κινείται κατά μήκος μιας ευθείας και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.
 1. Να βρεθεί η μετατόπιση του κινητού:
  …….α) από 0-4s, …………. β) από 4s –6s, ……….. γ) από 0-6s.
 2. Ποια η μέση ταχύτητα του κινητού από 0-6s;
.
Απάντηση:

.

Μέση ταχύτητα.


Ένα κινητό κινείται κατά μήκος του άξονα x και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.
 1. Να υπολογισθεί η ταχύτητα του κινητού:
………..α) από 0-4s, …………. β) από 4s – 10s.
.....2. Να υπολογισθεί η μέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστημα από 0-10s.


Σημείωση: Όταν μιλάμε για μέση ταχύτητα, εννοούμε την διανυσματική μέση ταχύτητα και όχι την μέση ταχύτητα της καθημερινής ζωής. Άλλωστε για να περάσουμε από την μέση στη στιγμιαία ταχύτητα (για Δt να τείνει στο μηδέν), θα πρέπει:
"για να προκύψει διάνυσμα να ξεκινήσουμε από διάνυσμα....."
.
Απάντηση:

.

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση δύο κινητών.

Δύο κινητά Κ1 και Κ2 τη χρονική στιγμή t0=0 περνούν από τα σημεία Α και Β που βρίσκονται στις θέσεις x1=0 και x2=20m και κινούνται με ταχύτητες υ1= 10m/s και υ2=6m/s, όπως στο σχήμα.
 1. Να βρείτε την εξίσωση της κίνησης κάθε κινητού.
 2. Ποια χρονική στιγμή το πρώτο κινητό θα φτάσει το δεύτερο;
 3. Σε ποια θέση θα συμβεί αυτό;
 4. Να γίνει το διάγραμμα (x-t) της θέσης κάθε κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο, στο ίδιο διάγραμμα.
.
Απάντηση:
.

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΧΗΜΕΙΑ Α΄

1. Κεφάλαιο 1ο: Βασικές έννοιες.

2.Κεφάλαιο 2ο: Περιοδικός πίνακας – Δεσμοί.

3. Κεφάλαιο 3ο: Οξέα – Βάσεις – Οξείδια – Άλατα.

4. Κεφάλαιο 4ο: Στοιχειομετρία.

5.Κεφάλαιο 5ο: Πυρηνική Χημεία.

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Χημικά φαινόμενα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης.

Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλυμάτων ηλεκτρολυτών.

Εύρεση pH διαλυμάτων με χρήση δεικτών και πεχαμέτρου*.

Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων.

Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – Αραίωση διαλυμάτων.

* Στα σχολεία που διαθέτουν πεχάμετρο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (δ.ω.)

1η δ.ω.: Εισαγωγή, Με τι ασχολείται η Χημεία. Ποια η σημασία της Χημείας στη ζωή μας. Μετρήσεις, μονάδες μέτρησης. Το διεθνές σύστημα μονάδων (SI). Σελ. 3-7.

2η δ.ω.: Γνωρίσματα της ύλης. Μάζα και βάρος, όγκος, πυκνότητα. Σελ. 7-10.

3η δ.ω.: Δομικά σωματίδια της ύλης. Άτομα – μόρια – ιόντα. Σελ. 10-12.

4η δ.ω.: Δομή του ατόμου. Ατομικός αριθμός – μαζικός αριθμός – ισότοπα. Σελ. 13-15.

5η δ.ω: Χημικά φαινόμενα και Καταστάσεις της ύλης – Ιδιότητες της ύλης – Φυσικά και χημικά φαινόμενα. Σελ. 15-17.

1η εργαστηριακή άσκηση. Πείραμα 1: Χημικά φαινόμενα. Σελ. 29-32 του Εργαστηριακού Οδηγού.

Παρατήρηση: Η προσθήκη του διαλύματος HNO3 στο Cu να γίνει από το διδάσκοντα το μάθημα και οπωσδήποτε εντός του απαγωγού αερίων.

6η δ.ω.: Ταξινόμηση της ύλης. Καθαρές ουσίες και μίγματα. Στοιχεία και χημικές ενώσεις. Ομογενή και ετερογενή μίγματα. Σελ. 18-20.

7η δ.ω.: Γενικά για τα διαλύματα. Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Εκφράσεις περιεκτικότητας. Σελ. 20-21.

8η & 9η δ.ω.: Διαλυτότητα. Σελ. 22.

2η εργαστηριακή άσκηση. Πείραμα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης. Σελ. 33-36 του Εργαστηριακού Οδηγού.

10η δ.ω.: Περιοδικός πίνακας – δεσμοί: Εισαγωγή, Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων. Σελ. 43-46.

11η δ.ω.: Κατάταξη των στοιχείων. Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. Σελ. 47-50.

12η δ.ω.: Τι είναι ο χημικός δεσμός; Πότε και γιατί δημιουργείται; Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά των ατόμων. Ηλεκτρόνια σθένους. Ατομική ακτίνα (το μέγεθος του ατόμου). Σελ. 52-54.

13η δ.ω.: Είδη χημικών δεσμών. Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός. Χαρακτηριστικά ιοντικών ή ετεροπολικών ενώσεων. Σελ. 54-58.

14η δ.ω.: Ομοιοπολικός δεσμός. Χαρακτηριστικά ομοιοπολικών ή μοριακών ενώσεων. Σελ. 58-61.

15η δ.ω.: Η γλώσσα της χημείας. Εισαγωγή. Χημικά σύμβολα, το αλφαβητάρι της χημείας. Χημικοί τύποι ενώσεων, το λεξιλόγιο της χημείας. Σελ. 62-64.

16η δ.ω.: Γραφή μοριακών τύπων ανόργανων χημικών ενώσεων. Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων. Σελ. 65-66.

17η δ.ω.: 3η εργαστηριακή άσκηση. Πείραμα 3: Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων. Σελ. 37-40 του Εργαστηριακού Οδηγού.

Παρατήρηση: Το πείραμα να γίνει υπό μορφή επίδειξης στο εργαστήριο από το διδάσκοντα το μάθημα.

18η δ.ω.: Οξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα. Εισαγωγή. Θεωρία ηλεκτρολυτικής διάστασης. Σελ. 83-84.

4η εργαστηριακή άσκηση. Πείραμα 4: Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλυμάτων ηλεκτρολυτών. Σελ. 41-45 του Εργαστηριακού Οδηγού.

19η δ.ω.: Ορισμός, Ονοματολογία, Ταξινόμηση οξέων και βάσεων. Σελ. 84-87.

20η δ.ω.: Όξινος και βασικός χαρακτήρας. Ιδιότητες οξέων. Ιδιότητες βάσεων. Σελ. 87-89.

21η δ.ω.: Το pH (πε-χα). Σελ. 89-91.

5η εργαστηριακή άσκηση. Πείραμα 5: Εύρεση pH διαλυμάτων με χρήση δεικτών και πεχαμέτρου. Σελ. 46-51 του Εργαστηριακού Οδηγού.

22η δ.ω.: Οξείδια. Άλατα. Σελ. 92-95.

23η δ.ω.: Χημικές αντιδράσεις. Σελ. 95-97.

24η δ.ω.: Χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων. Σελ. 97-99.

25η δ.ω.: Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων. Α. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Σελ. 99-102.

26η δ.ω.: Β. Μεταθετικές αντιδράσεις. Σελ. 102-105.

27η δ.ω.: Ασκήσεις συμπλήρωσης οξειδοαναγωγικών και μεταθετικών αντιδράσεων.

28η δ.ω.: Οξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα, εξουδετέρωση και καθημερινή ζωή. Σελ. 105-109.

29η δ.ω.: 6η εργαστηριακή άσκηση. Πείραμα 6: Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων. Σελ. 52-58 του Εργαστηριακού Οδηγού.

30η δ.ω.: Στοιχειομετρία: Εισαγωγή, Σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα. Σελ. 127-130.

31η & 32η δ.ω.: Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. Γραμμομοριακός όγκος. Σελ. 130-136.

33η δ.ω.: Καταστατική εξίσωση των αερίων. Σελ. 137-140.

34η δ.ω.: Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ’ όγκο διαλύματος. Σελ. 141-143.

35η δ.ω.: Αραίωση διαλύματος. Ανάμειξη διαλυμάτων. Σελ. 143-146.

36η δ.ω.: Επαναληπτικές ασκήσεις στις συγκεντρώσεις διαλυμάτων.

37η δ.ω.: 7η εργαστηριακή άσκηση. Πείραμα 7. Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης. Αραίωση διαλυμάτων. Σελ. 59-62 του Εργαστηριακού Οδηγού.

38η δ.ω.: Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. Μεθοδολογία για την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας. 1. Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή. Σελ. 147-150.

39η δ.ω.: 2. Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών. 3. Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις. Σελ. 150-154.

40η δ.ω.: Επαναληπτικές ασκήσεις στοιχειομετρίας.

41η και 42η δ.ω.: Πυρηνική Χημεία: Εισαγωγή, Βασικές έννοιες, Η ραδιενέργεια Σελ. 169-174.

43η δ.ω.: Χρόνος υποδιπλασιασμού (ημιζωή). Μονάδες ραδιενέργειας. Σελ. 174-176.

44η δ.ω.: Επιπτώσεις της ραδιενέργειας στον άνθρωπο και κυριότερες πηγές ραδιενέργειας. Σελ. 177-179.

45η δ.ω.: Μερικές εφαρμογές των ραδιοϊσοτόπων. Σελ. 179-181.

.

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ΤΑΞΗΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α' τάξη

Στην Α΄ τάξη πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθούν τα θέματα που αφορούν στην ενέργεια και στις μορφές της. Η διδασκαλία των θεμάτων αυτών κρίνεται απαραίτητη, επειδή τα θέματα αυτά είναι προαπαιτούμενα για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη.

Επειδή τα παραπάνω θέματα βρίσκονται στο τέλος του προγράμματος σπουδών, θα πρέπει από την αρχή του σχολικού έτους να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός με στόχο και τη διδασκαλία των ενεργειακών θεμάτων.

Ενδεικτικά προτείνεται, να διατεθούν για τη διδασκαλία, κάθε ενότητας από το διδακτικό βιβλίο των Βλάχου Ι. κ.ά. οι ώρες:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

12

1.2 Δυναμική σε μια διάσταση

8

1.3 Δυναμική στο επίπεδο

20

1.4 Βαρύτητα

5

2.1 Διατήρηση ορμής

6

2.2 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

9

Ερώτηση στην ΕΟΚ.Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος του άξονα x και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
 1. Η κίνηση του σώματος είναι επιβραδυνόμενη.
 2. Η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή.
 3. Το σώμα κινείται προς τ’ αριστερά (αρνητική κατεύθυνση).
 4. Η ταχύτητα του σώματος έχει τιμή υ= - 5m/s.
 5. Τη στιγμή t1=4s όπου x=0 και η ταχύτητα του σώματος είναι μηδενική.
 6. Τη στιγμή t2=6s το σώμα βρίσκεται στη θέση x2= - 10m.
.
Απάντηση:

.

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και θέση κινητού.Στο παραπάνω διάγραμμα δίνεται η θέση ενός κινητού, που κινείται ευθύγραμμα, σε συνάρτηση με το χρόνο.
 1. Ποια η αρχική θέση του κινητού;
 2. Πόσο μετατοπίζεται το κινητό στο χρονικό διάστημα από 0-6s;
 3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κινητού.
 4. Να βρείτε την θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t1=10s;
.
Απάντηση:

.

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Πρόβλημα συνάντησης κινητών.

.

Στην άκρη ενός ευθύγραμμου δρόμου στέκεται ένα παιδί. Σε μια στιγμή δύο φορτηγά Α και Β, απέχουν από το παιδί αποστάσεις 40m και 85m αντίστοιχα και κινούνται το ένα προς το άλλο με ταχύτητες 18Κm/h και 27Κm/h, όπως στο σχήμα.
 1. Ποια τα μέτρα των ταχυτήτων σε m/s;
 2. Σε πόση απόσταση από το παιδί θα διασταυρωθούν τα δύο φορτηγά;
.

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Εξίσωση κίνησης

Δύο κινητά την χρονική στιγμή t0=0 περνούν από τα σημεία Α και Β με xΑ=-8m και xΒ= + 17m και κινούνται με σταθερές ταχύτητες μέτρων υΑ=2m/s και υΒ=3m/s, όπως στο σχήμα.
 1. Να βρεθούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο κινητά.
 2. Ποια χρονική στιγμή τα δύο κινητά θα συναντηθούν;
 3. Ποια η θέση της συνάντησης;
 4. Ποια η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης κάθε κινητού;
.
.

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Πληροφορίες από το διάγραμμα της ταχύτητας με το χρόνο.Στο παραπάνω διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα ενός κινητού, το οποίο κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος του άξονα x και τη στιγμή t0=0 περνά από την αρχή του άξονα Ο. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
 1. Από 0-4s το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
 2. Τη στιγμή t1=4s το σώμα περνά από τη θέση x1=32m.
 3. Η μετατόπιση του κινητού από την χρονική στιγμή t1=4s, μέχρι τη στιγμή t2=8s είναι ίση με μηδέν.
 4. Η μέση ταχύτητα του κινητού από 4s-8s είναι μηδέν.
 5. Η μέση ταχύτητα του κινητού από 0-8s είναι ίση με 4m/s.
 6. Τη στιγμή t3 =6s όπου το κινητό δεν έχει ταχύτητα δεν έχει ούτε επιτάχυνση.
 7. Το κινητό βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το Ο τη χρονική στιγμή t3=6s.
.
Απάντηση:

.

Εξίσωση κίνησης στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

.

Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα και την χρονική στιγμή t0=0 περνά από το σημείο Α με x0= -4m ενώ τη στιγμή t1= 4s φτάνει στη θέση Β, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.
 1. Να βρείτε την τιμή της ταχύτητας του κινητού.
 2. Να αποδείξτε ότι η θέση του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από την εξίσωση:
  ..................................x= -4 + 3t (μονάδες στο S.Ι.)
 3. Ποια χρονική στιγμή το σώμα περνά από τη θέση x2= 6,5m;
.
Απάντηση:

.

Ομαλή κίνηση προς τα αριστερά.

.
Ένα σώμα κινείται πάνω στον άξονα x προς τα αριστερά (αρνητική κατεύθυνση), με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2 m/s και την χρονική στιγμή t1=1s βρίσκεται σε σημείο Α δεξιά της θέσης x=0, που απέχει 8m από το 0.
Σημειώστε την σωστή απάντηση:
 1. Την χρονική στιγμή t2 =6s το κινητό βρίσκεται σε σημείο Β και έχει μετατοπιστεί κατά:
  ……α. –10m……..β. –12m. ……..γ. 1/3m. ……. δ. 12m. ………ε. –12m.
 2. Η τετμημένη του Β είναι:
  ……α. –20m. …….β. –2m. …….. γ. –4m. …….. δ.-10m. …….. ε. –12m.

.

Απάντηση:

.

Πληροφορίες από διάγραμμα x-t.


Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα φαίνεται η μετατόπισή του σε συνάρτηση με τον χρόνο. Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
 1. Η εφω είναι ίση με την μέση ταχύτητα του κινητού.
 2. Η εφω είναι ίση με την επιτάχυνση του κινητού στην θέση Α.
 3. Το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν είναι ίσο με την ταχύτητα στην θέση Α.
 4. Η ταχύτητα στη θέση Β είναι ίση με μηδέν.
 5. Η μέση ταχύτητα μεταξύ των θέσεων Α και Γ είναι μηδέν.
 6. Στην θέση Γ το κινητό κινείται προς τ’ αριστερά.

.

Απάντηση:

.

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Ένα κινητό ξεκινά για t=0 από το σημείο Α και φθάνει στο σημείο Β τη χρονική στιγμή t1 =4s, με σταθερή ταχύτητα.
 1. Σχεδιάστε το διάνυσμα της μετατόπισης.
 2. Να υπολογιστεί η τιμή της μετατόπισης.
 3. Να βρεθεί η ταχύτητα του κινητού.
 4. Ποια η θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t2=3s;
 5. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της θέσης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο.

.

Απάντηση:

.

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Η μετατόπιση στην ευθύγραμμη κίνηση..

Ένα κινητό ξεκινά τη χρονική στιγμή t0=0 από το σημείο Α του σχήματος, φτάνει στο σημείο Β τη χρονική στιγμή t1 =3s και επιστρέφοντας περνά από το σημείο Γ την χρονική στιγμή t2 =8s. Να βρείτε την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης και το διάστημα που διανύει το σώμα στα χρονικά διαστήματα:

........i. Από 0-3s.................. ii. Από 3s-8s.................... iii. Από 0-8s.

.

Απάντηση:

.

Η μετατόπιση είναι διάνυσμα.Ένα κινητό κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σημείο Α του σχήματος. Μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Β.

 1. Σχεδιάστε το διάνυσμα της μετατόπισής του ΑΒ.
 2. Από το σημείο Β, μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Γ. Σχεδιάστε τώρα το διάνυσμα της νέας του μετατόπισης ΒΓ.
 3. Σχεδιάστε το διάνυσμα της συνολικής μετατόπισής του και υπολογίστε το μέτρο της.

.

Απάντηση:

.

Θέση - μετατόπιση.

.
Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα είναι x= -4+ 2t (μονάδες στο S.Ι.).

 1. Ποια η αρχική θέση του κινητού;
 2. Ποια η θέση του την χρονική στιγμή t1=5s;
 3. Ποια η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης του κινητού στο παραπάνω χρονικό διάστημα;

.

Απάντηση:

.